Domů » Obchodní podmínky » Obchodní podmínky e-knihy / vouchery na e-knihy

Obchodní podmínky e-knihy / vouchery na e-knihy

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Radek Slanina, IČ: 72219491
se sídlem: Na Chmelnicích 1518/69, 323 00  Plzeň
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese marteen.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Veškerá prodávajícím nabízená elektronická díla jsou uvedena s jejich cenou včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

3. Kupující je oprávněn kromě stažení díla ke zhotovení další kopie díla pro svou osobní potřebu. Kupující bere na vědomí, že právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití díla jsou technicky omezeny prostřednictvím DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv, jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání digitálního obsahu; cílem je zajistit užívání obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu). Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých prodávajícímu ze strany nositelů práv k dílu.

4. Kupující není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Kupující není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Kupující není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem. Elektronické knihy není možné tisknout!

5. Kupující není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a způsob platby.

3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Dokončit nákup”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy.

5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.

6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č: 2300038181/2010, vedený u společnosti FIO Banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) nebo prostřednictvím platebního systému Paypal. Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4. Zboží je kupujícímu dodáno prostřednictvím webových stránek – odkazu ke stažení. Uvedený odkaz je vždy ještě zaslán na emailovou adresu určenou kupujícím objednávce a ten si zde zboží může kdykoliv znovu stáhnout.

5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je kupujícímu předán prostřednictvím webových stránek – odkazu ke stažení. Uvedený odkaz je vždy ještě zaslán na emailovou adresu určenou kupujícím objednávce a ten si ho zde může kdykoliv stáhnout.

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu, které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Kupující nemůže odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky je elektronická, nikoli „papírová“ kniha.

VI. Reklamace elektronické knihy

1. Kupující má právo na reklamaci vadné elektronické knihy.

  • Prodávající odpovídá uživateli, že elektronická kniha nemá vady.
  • Zejména prodávající odpovídá uživateli, že v době, kdy elektronickou knihu převzal, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě prováděné reklamy, že elektronická kniha vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Pokud má prodaná elektronická kniha při převzetí kupujícím vady, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího, u kterého byla daná elektronická kniha zakoupena, právo z vadného plnění (reklamaci) – § 2161 a 2172.
  • Vadou, za kterou prodávající neodpovídá je vada, kterou si kupující způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

2. Kupující má právo reklamovat elektronickou knihu v následujících případech:

  • zaplatil za elektronickou knihu a nedostal email s odkazy na její stažení
  • po stažení souboru s knihou zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou knihu, než si původně objednal
  • soubor je poškozený a nelze jej zobrazit

3. Lhůta pro reklamaci elektronické knihy ve výše uvedených případech je zákonem stanovena na 30 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za elektronickou knihu na účet prodávajícího.

4. Jakmile kupující zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí prodávajícímu, aby daná elektronická kniha mohla být prozkoumána. Pokud je reklamace oprávněná, má prodávající povinnost neprodleně vadný soubor opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peníze a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce. V žádném případě nevzniknou kupujícímu další náklady.

5. Reklamaci kupující uplatní písemně na email [email protected]

VII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu [email protected]. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Kupující vyplněním údajů v objednávce souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů. Jedná se o emailovou adresu, číslo pro zaplacení objednávky (číslo bankovního účtu, označení Paypal účtu), volitelně pak jméno a příjmení. Dále společně vše jen jako „osobní údaje“.

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím pro účely identifikace Kupujícího.

3. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaným způsobem.

4. Prodávající se zavazuje postupovat takovým způsobem, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech, především na zachování lidské důstojnosti. Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky, především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

5. V případě narušení zabezpečení osobních údajů, je Prodávající povinen oznámit tuto skutečnost všem Kupujícím. Pokud Kupující utrpí škodu vzniklou na základě nedostatečného zabezpečení osobních údajů, má Prodávající povinnost tuto škodu v plné výši nahradit.

6. Prodávající a ostatní zaměstnanci zachovávají povinnost mlčenlivosti dle § 15 z. č. 101/200 Sb.

7. Kupující má právo vyjádřit písemný nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů odeslaný na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická.

8. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo jinou činností Prodávajícího.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Jsou-li některá ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení..

9. Spory vzniklé v souvislosti s reklamací elektronických knih budou řešeny přednostně, v případném sporu je možné využít mimosoudní cestu, kterou bude řešit Česká obchodní inspekce (ČOI), v ostatních případech je k řešení sporů příslušný soud (§12).

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2020